Projekty

Vodohospodářské stavby

 • - Rybníky a účelové nádrže
 • - Úpravy toků (opevnění břehů, stupně) a protipovodní opatření
 • - Hydrotechnické výpočty a posudky (klasicky i modelově)
 • - Komplexní vodohospodářské studie
 • - Vodojemy
 • - Studny
 • - Odvodnění objektů a ploch včetně zpevněných ploch
 • - Čerpací stanice (dešťových a splaškových vod, vodárenské)
 • - Žumpy a dešťové nádrže
 • - ČOV – čistírny odpadních vod
 • - TZB – Technické zařízení budov (vnitřní rozvody vodovodů a kanalizací), zajištění vytápění, plynovodu a elektroinstalace

Inženýrské sítě, Městské inženýrství

 • - Vodovody, vodovodní přípojky
 • - Kanalizace, kanalizační přípojky
 • - Zajištění projektů plynovodů a veřejného osvětlení
 • - Komunikace, chodníky, parkoviště, odvodnění těchto zpevněných ploch, dopravní značení
 • - Koordinace všech výše uvedených typů staveb a inženýrských sítí v uličním profilu
 • - Umístění městského mobiliáře (lavičky, kašny, pítka apod.) včetně zajištění sadových úprav

Pozemní stavby

 • - Zateplení objektů včetně panelových objektů (odstraňování vad – střechy, vnitřní rozvody apod.)
 • - Rekonstrukce objektů formou stavebních úprav (přístavby, nástavby, půdní vestavby)
 • - Bytové domy
 • - Domy s pečovatelskou službou (DPS)
 • - Typový rodinný dům RD MARKÉTA
 • - Unikátní stavby (zpřístupnění skalního hradu Falkenstein v Národním parku České Švýcarsko)

V rámci zpracovávaného projektu je možné zajistit kompletní projektovou dokumentaci k příslušnému účelu

 • - Územní řízení, stavební povolení atd. (dle požadavků na jednotlivou stavbu)
 • - Požárně-bezpečnostní řešení
 • - Architektonické řešení
 • - Stavebně-konstrukční řešení (statika)
 • - TZB – Technické zařízení budov (vnitřní rozvody vodovodu a kanalizace), vytápění, vnitřní plynovod, elektroinstalace včetně osvětlovacího projektu
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.