Vodohospodářské stavby

 • - Rybníky a účelové nádrže
 • - Úpravy toků (opevnění břehů, stupně) a protipovodní opatření
 • - Hydrotechnické výpočty a posudky (klasicky i modelově)
 • - Komplexní vodohospodářské studie
 • - Vodojemy
 • - Studny
 • - Odvodnění objektů a ploch včetně zpevněných ploch
 • - Čerpací stanice (dešťových a splaškových vod, vodárenské)
 • - Žumpy a dešťové nádrže
 • - ČOV – čistírny odpadních vod
 • - TZB – Technické zařízení budov (vnitřní rozvody vodovodů a kanalizací), zajištění vytápění, plynovodu a elektroinstalace
Design pro Severní Stavební, a.s. navrh a vytvořil Jakub Komenda. Vytvořil Tomáš Kapitán.